STROKOVNO

Zagotoviti povratno informacijo o posameznikovi uspešnosti ter tudi uspešnosti skupine in podjetja, je pomembna naloga neposrednega vodje.

To je hkrati tudi mogočno orodje, s katerim vodja ne samo usmerja delovnih procesov, temveč podpira zaposlene pri kariernem in osebnostnem razvoju ter krepi njihovo motivacijo in zadovoljstvo. Z negativno povratno informacijo sodelavce usmerjamo na poti do osebnega ali skupinskega cilja. S tem jim pomagamo razumeti pričakovanja in dolgoročno tudi krepiti njihovo zaupanje v lastne kompetence. Za izgradnjo samozaupanja pa je še kako pomembna tudi pohvala. Vendar na slednjo prevečkrat pozabimo, saj sodelavec, ki učinkovito dosega poslovne rezultate, ne moti našega delovnega procesa, ne prinaša nezadovoljnih strank, za njim tudi ni treba popravljati napak. Zato je še toliko bolj pomembno, da ga ne spregledamo.

Pozitivni učinki pozitivne povratne informacije

Gallupova raziskava o zavzetosti,izvedena med leti 2011 in 2012, jepokazala, da je bilo med dejavnozavzetimi kar 67 % takšnih zaposlenih,katerih vodjeso se osredotočali na prepoznavanje in podajanje pozitivnih informacij. Med dejavno zavzetimi je bilo le 31 % tistih zaposlenih, katerih vodje so se osredotočali in opozarjali na šibkosti.

Korporacija IBM je v svojo študijo o svetovnih trendih (angl. WorkTrends survey) vključila kar 19.000 zaposlenih iz 26 držav, različnih panog in na tisoče podjetij. Med drugim raziskava podaja ugotovitev, da je stopnja zavzetosti med zaposlenimi, ki so deležni priznanj s strani vodje in predstavnikov podjetja, kar trikrat višja v primerjavi s tistimi, ki tovrstnih spodbud ne prejemajo. Ista študija je pokazala tudi, da se zaposleni, ki niso deležni priznanja za svoje delo, pogosteje odločajo za odhod iz podjetja. Zato vedenj sodelavca, ki prinašajo pozitivne poslovne rezultate, dvigujejo moralo tima in splošno učinkovitost, nikar ne jemljite za samoumevne. Prav tako se ne zadovoljite s prepričanjem, da je dosežen cilj sam po sebi nagrada.

Kultura medsebojnega spodbujanja

Pomembna značilnost karizmatične osebnosti je ta, da se drugi ob njej počutijo dobro, pomembno in vredno. Karizmatične voditelje spoštujemo toliko bolj, ker jasno občutimo, da tudi oni spoštujejo nas. Številni kompetenčni modeli in sistemi 360° povratne informacije povezujejo prav redno podajanje pozitivne povratne informacije, kot ključno vrlino dobrega vodje in kot pomemben predpogoj za razvoj vodstvene karizme. Takšni vodje z vzgledom ustvarjajo kulturo medsebojnega spodbujanja in bodrenja. V visoko učinkovitih timih si pozitivno povratno informacijo delijo kar šestkrat pogosteje od povprečnih timov. Istočasno je v timih z nizko poslovno uspešnostjo podajanje negativne povratne informacije kar dvakrat pogostejše kot v povprečno uspešnih timih.

Pohvala naj bo podana kakovostno

Poudarimo tisto, kar je osebi pomembno. Čeprav ni nič narobe s tem, da poveste sodelavki, kako lepo izbira barve na svojih materialih za prezentacijo, to ni zadostna pohvala, ki bo na dolgi rok ohranjala njeno zavzetost. Sodelavka, ki je zaposlena v oddelku za marketing, si prizadeva, da so njeni pristopi ustvarjalni, da je natančna pri spremljanju trendov in učinkovito prepoznava ter nagovarja ciljne skupine. To so prizadevanja, za katera pričakuje, da jih prepoznate.

Bolj, kot bomo izraziti, večji učinek bomo dosegli. »Všeč mi je, da si vložila dodaten trud in v analizo vključila tudi podatke iz preteklih dveh let. Tako imamo vsi še jasnejšo sliko.« Slednja pohvala bo naredila veliko večji vtis kot: »To si dobro pripravila.«

Pohvala naj bo iskrena. Sama nisem privrženec raznih modelov in korakov, ki nas preveč togo usmerjajo pri podaji povratne informacije. Na primer, nikoli še nisem slišala, da bi kdo pristno podal povratno informacijo po »sendvič tehniki«, tj. pozitivni informaciji sledi negativna in nato še ena pozitivna. S takšnim pristopom pogosto dosežemo obraten učinek, saj nas sodelavci kaj hitro sprevidijo in po prvi pohvali takoj pričakujejo grajo. Pogosto se mi celo zaupajo, da se počutijo, kot bi jih vodja imel za neumne.

• Zaupanje in lastno integriteto krepite tudi tako, da se ne izogibate izrekanju kritike in opozorite na napako, kadar je le-to potrebno.

Pojdite med svoje ljudi in jih zasačite pri dobrem delu.

Piše: Lara Delić, univ. dipl. psih., asistentka na Oddelku za psihologijo UM