STROKOVNO

Kaj naj javni in zasebni subjekti sploh storijo, da so skladni z GDPR? Osvojiti morajo splošno vedenje in poznavanje Uredbe, šele nato lahko začnejo priprave na pravno in ITskladnost z GDPR. V nadaljevanju podajamo nekaj ključnih pojmov GDPR.

Obveza imenovati pooblaščeno uradno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) je ena od pomembnejših novosti, ki jih prinaša evropska Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Dobri odnosi med zaposlenimi in delodajalci so ključnega pomena za uspešnost podjetja, vendar primeri iz prakse dokazujejo, da je dandanes za delodajalce vse težje reševati težave, ki nastanejo na področju kadrov.

Zakonodaja se je na področju izvršilnih postopkov v zadnjem desetletju bistveno izboljšala. Ko govorimo o osebnih stečajih, govorimo o majhnem številu dejansko prezadolženih posameznikov, ki nikakor niso sposobni poravnati svojih terjatev.

Leta 2011 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), kot posledica svetovne gospodarske krize, prinesla omejitve poslovnih priložnosti za podjetnike, managerje in nadzornike. Po vmesnih spremembah zakona in zadnji noveli ZGD-1I iz julija 2015 omejitve ostajajo za ustanovitelje družb, družbenike in podjetnike, s ciljem preprečiti nepošteno poslovno prakso in ustanavljanje podjetij na zalogo.

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja, vse bolj množičen pojav in čedalje bolj pomembna tema v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Poslovodja ali direktor v d. o. o. je poslovodni organ družbe, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Poslovodenje je usmerjeno v organizacijo poslovanja družbe zaradi doseganja cilja družbe, tj. maksimiranje dobička. Poslovodjo imenujejo, pregledujejo in nadzorujejo njegovo delo ter ga tudi odpokličejo, družbeniki.