STROKOVNO

Kinestetika izhaja iz grške  besede »kinesis«, ki pomeni gibanje, in »aisthesis«, ki označuje zaznavanje, občutenje in dojemanje. Gre torej za to, kaj zaznavamo, občutimo in dojamemo skozi svoje gibanje.

Dotik, gib, kretnja so kinestetični načini izražanja sebe in sporazumevanja med ljudmi, odpirajo pa nam novo zavedanje o sebi, o svojem obnašanju in odnosu do sebe, do drugih in do življenja nasploh. Življenje je gibanje. Preko kinestetike vzpostavljamo svoj stik s svetom in povzročamo spremembe v njem. Ideje zaživijo šele, ko jih spravimo v gibanje, v akcijo.

Kinestetično učenje

Ko imamo jasen cilj, kaj želimo doseči, katere veščine želimo razvijati, pripravimo program treninga. Bistveno je, da izkušnja ustvarja priložnosti za učenje. Ko si delimo izkušnjo, drug drugega bogatimo z novimi spoznanji. Udeleženci, ki so odprti za učenje, dobijo iz take učne izkušnje veliko več, kot smo si zastavili za cilj.

Kinestetično učenje poteka v gibanju. Gibamo se kot posamezniki, v paru ali pa kot skupina. Pri tem imamo določene naloge in izzive, skozi katere spoznavamo, kako doživljamo sebe in določene situacije, npr. ko smo pod časovnim pritiskom; ko se znajdemo v kaosu, zmedi; ko naletimo na svoje predsodke in omejujoča prepričanja, strahove; kaj se zgodi, če damo krila svoji kreativnosti; koliko si upamo izraziti sebe. Spoznavamo, kako reagiramo v vlogi vodje, česa se do zdaj nismo zavedali, ima pa velik vpliv na naše vodenje sodelavcev … in kako smo sposobni slediti vodji, s kakšnimi izzivi se srečujemo na tej poti in kako jih premagujemo.

Vsaki kinestetični vaji sledi vodena diskusija, ki omogoča udeležencem, da se iz izkušnje nečesa naučijo. Spoznanja povezujemo z izkušnjami v realnem življenju in se tako pripravljamo na podobne situacije v prihodnosti. Kinestetično učenje torej pomaga osvetljevati vidike nas samih, ki se jih pogosto ne zavedamo. Je zabaven, dinamičen, zdravju podporen proces, ki zelo povezuje skupino.

Kinestetično učenje in razvoj veščin

Najpogosteje gre za veščine vodenja in sledenja, sodelovanja v timu in komunikacije (npr. poslušanje, asertivnost), izražanje sebe, gradnja zaupanja, spoštovanja, uničevanje predsodkov, sprejemanje neomejenosti, razvoj kreativnosti, inovativnosti, fleksibilnosti, soočanje s spremembami, razvoj percepcije in samorefleksije za osebni razvoj. 

Moč kinestetičnega učenja

Pomaga nam, da se bolj zavedamo trenutka tukaj in zdaj, da začutimo sebe in aktiviramo svoj pravi potencial. Odpre nam dodatni kanal za povezavo s svetom. Vzpostavlja usklajenost in harmonijo med mislimi in telesom. Vodi k osebni disciplini in svobodi, lahkotnosti. Lajša sodelovanje z drugimi ljudmi, povezuje in vnaša igrivost. Pomaga k večji empatiji in medsebojni podpori. Nam zrcali skrite vidike nas samih. Ustvarja prostor za učenje o življenju.

Kaj je kinestetika?
  • Čutite prisotnost osebe za hrbtom, čeprav ne veste, da je tam?
  • Se po nekakšnem občutku umaknete, potem pa ravno pade sneg s strehe?
  • Opazite, kako se spremeni energija v skupini, ko nekdo naredi odločne gibe in kretnje v smeri cilja, ko prevzame pobudo?
  • Ste opazili skupino, ki se premika in deluje kot ena oseba?
  • Se zavedate trenutka tukaj in zdaj? Kaj čutite? Česa se dotika vaše telo? Kakšen je ta dotik? Kaj vidite? Kaj slišite? Kako dihate? Kaj razmišljate? 
PIŠE: Saška Klemenčič