STROKOVNO

Leta 2011 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), kot posledica svetovne gospodarske krize, prinesla omejitve poslovnih priložnosti za podjetnike, managerje in nadzornike. Po vmesnih spremembah zakona in zadnji noveli ZGD-1I iz julija 2015 omejitve ostajajo za ustanovitelje družb, družbenike in podjetnike, s ciljem preprečiti nepošteno poslovno prakso in ustanavljanje podjetij na zalogo.

Zakon v 10.a členu določa situacije, v katerih je ustanoviteljem družb, družbenikom in podjetnikom onemogočeno ustanoviti družbo in pridobiti status družbenika v družbi.

Pravnomočna obsodba na zaporno kazen

... onemogoča ustanoviti ali pridobiti delež v podjetju osebi, ki je bila pravnomočno obsojena in v je vpisana v kazensko evidenco, za kazniva dejanja zoper:

  • gospodarstvo (npr.: poslovna goljufija, nedovoljeno dajanje/sprejemanje daril, pranje denarja, davčna zatajitev, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja poslovne skrivnosti),
  • delovno razmerje in socialno varnost(npr.: mobing,  zaposlovanje na črno, ogrožanje varnosti pri delu),
  • pravni promet (npr.: ponarejanje listin),
  • premoženje(npr.: poneverba, goljufija, izsiljevanje, zloraba izvršbe, prikrivanje, zatajitev, tatvina, poškodovanje tuje stvari),
  • okolje, prostor in naravne dobrine(npr.: nezakonit ribolov, nezakonit lov, mučenje živali, uničevanje gozdov, onesnaženje morja in voda s plovil).

Omejitev velja, če je osebi izrečena kazen zapora ali pogojna obsodba (ne pa denarna kazen). Osebe, obdolžene naštetih kaznivih dejanj, lahko sklenejo tudi sporazum o priznanju krivde, s katerim se smejo dogovoriti o vrsti in višini kazni, pri čemer pa bo omejitev prav tako veljala, če bo dogovorjena kazen ena izmed prej omenjenih kazni.

Če bo sodišče po preverbi kazenske evidence ugotovilo, da je ustanovitelj oziroma pridobitelj deleža v družbi pravnomočno obsojena oseba, bo zavrnilo vpis ustanovitve družbe v register, vpis prenosa poslovnega deleža ali vpis povečanja osnovnega kapitala d.o.o..

Omejitev velja od vpisa osebe v kazensko evidenco (po pravnomočnosti sodbe), do izbrisa iz kazenske evidence oziroma do 5 let po pravnomočnosti sodbe. Omejitev se ne nanaša na pridobitev delnic v delniški družbi. Ne velja tudi za družbenike že ustanovljenih družb in že pridobljene deleže v družbah.

Neplačilo davkov in ne predložitev obračunov prispevkov za zaposlene

... predstavlja omejitev, ki velja za vse neplačnike in ne-predlagatelje in za osebe, ki imajo v taki družbi vsaj 25% delež. Izjema so banke, zavarovalnice, DUTB in osebe, ki so delež dosegle zaradi izvedbe prestrukturiranja. Če se obveznost izpolni, razlog za omejitev preneha.

Globa zaradi prekrškov v zvezi s plačilom za delo ali zaposlovanjem na črno

... izrečena vsaj 2-krat v zadnjih 3 letih. Omejitev preneha v 3 letih po pravnomočnosti odločbe.

Že ustanovljen d.o.o. ali pridobljen delež v d.o.o. v zadnjih 3 mesecih

... omejuje veriženje podjetij in ustanavljanje d.o.o.-jev na zalogo. Omejitve ni, če gre za pridobitev deleža na podlagi dedovanja ali, če je oseba pridobila delež v d.o.o., ki že aktivno posluje (ima odprt TRR in zaposleno osebo). Omejitev ne velja za ustanovitev/pridobitev deleža srednje in velike d.o.o., zakon pa iz določbe izvzema tudi delniške družbe in s.p.-je.

Vsaj 50 % udeležba v d.o.o. ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije

... onemogoča ustanovitev novega d.o.o. osebam, ki niso izkazale potrebne skrbnosti pri poslovanju in so bile njihove družbe izbrisane iz registra ex offo na podlagi določb insolvenčnega zakona (ZFPPIPP). Glede na zakonsko dikcijo omejitev velja v času od izbrisa družbe do izteka 1 leta, ne pa tudi v času, ko je postopek izbrisa družbe še v teku.

Vse navedene zakonske omejitve pa ne vplivajo na svobodno ustanovitev družbe denimo v eni izmed ostalih držav članic EU, zato se lahko podjetnik znotraj enotnega evropskega trga kadarkoli, v okviru določb Pogodbe o delovanju EU ter ob upoštevanju pogojev iz nacionalnih predpisov izbrane države članice EU, odloči za ustanovitev družbe izven Slovenije.

PIŠE: Mina Kržišnik, LL.M., Odvetniška družba Brulc, Gaberščik in Kikelj