STROKOVNO

Vodenje vrtca ali šole je odgovorna naloga, ki zahteva bogato strokovno znanje in izkušnje, predvsem pa širino in toplino duha, voljo in pogum.

Ravnatelji se vsak dan soočajo s številnimi osebnimi in razvojnimi izzivi otrok, z njihovimi smelimi pričakovanji in nezadržno potrebo po spreminjanju sveta in življenja, zato je ravnateljevanje hkrati svojevrsten privilegij.

Domača in tuja pedagoška praksa ter strokovna spoznanja potrjujejo, da na kakovost dela v vrtcih in šolah, na dosežke otrok, učencev in dijakov pomembno in odločilno vpliva vodenje, ki ni zgolj zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev, reševanje pravnih in organizacijskih izzivov, temveč je v ospredju ravnateljevo prizadevanje za oblikovanje inovativnega in učenju naklonjenega okolja, za krepitev dobrih odnosov, za uresničevanje kakovosti, usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev, oblikovanje skupnih vrednot, skratka vse tisto, kar vzgojo in učenje trajno omogoča in utrjuje.

Tega izjemno pomembnega dejstva smo se sicer v Sloveniji na strokovni ravni vedno zavedali, vendar smo ta prizadevanja začeli uresničevati šele sredi devetdesetih let preteklega stoletja s spreminjanjem šolske zakonodaje, z izvajanjem izobraževalnih programov za ravnatelje, z ustanovitvijo Šole za ravnatelje, pa tudi s sistematično in ciljno naravnano razvojno in raziskovalno dejavnostjo na področju vodenja. Strokovni delavci Šole za ravnatelje si že več kot dvajset let prizadevamo krepiti in razvijati vodenje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Dejavnost Šole za ravnatelje je tudi zaradi dobrega sodelovanja z ravnateljicami in ravnatelji, domačimi in tujimi strokovnjaki ter ustanovami obsežna in raznovrstna. Razpeta je med usposabljanjem, informiranjem, zagotavljanjem različnih oblik podpore, izvajanjem projektov, razvojem in raziskovanjem ter publicistično dejavnostjo.

Programi za usposabljanje ravnateljev

V Šoli za ravnatelje smo razvili kakovostne programe za usposabljanje ravnateljev in drugih strokovnih delavcev, ki sodelujejo v procesu vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov.

S svojo dejavnostjo oblikujemo ustvarjalno in razvojno usmerjeno okolje, v katerem ravnatelji in drugi strokovni delavci ne pridobijo zgolj sodobnih teoretičnih in praktičnih znanj, temveč se lahko povezujejo s strokovnimi ustanovami, z domačimi in tujimi strokovnjaki ter v medsebojnem odnosu preizkušajo nove pristope na področju vodenja.

Poleg temeljnega programa, ravnateljskega izpita, ki ga je doslej opravilo skoraj 3.000 ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev in šol, izvajamo vrsto programov vseživljenjskega izobraževanja ravnateljev in drugih strokovnih delavcev ter ponujamo druge učinkovite oblike podpore vodenju. Poleg tega pripravljamo strokovne in znanstvene posvete, razvojne in raziskovalne projekte, izdajamo strokovne in znanstvene monografije ter objavljamo prispevke v slovenskih in tujih znanstvenih revijah. Obsežna in raznovrstna dejavnost našega zavoda kaže na entuziazem in odgovornost strokovnih delavcev Šole za ravnatelje za razvoj vodenja, na vse večjo potrebo po tovrstnih znanjih, predvsem pa na spoznanje, da je vodenje pomemben dejavnik pri razvoju vzgojno-izobraževalnih zavodov.

V Šoli za ravnatelje navdušeno razvijamo in utrjujemo sodobne pristope na področju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov, slovensko izobraževanje neposredno povezujemo z najnovejšimi evropskimi dosežki in spoznanji ter si prizadevamo šolski prostor povezati z gospodarskim in družbenim okoljem.

Za to obstajata vsaj dva razloga. Slovensko šolstvo oziroma izobraževanje bi radi okužili s podjetniškim duhom in ga seznanili z gospodarskimi dosežki, predvsem pa si želimo v gospodarstvu in drugih dejavnostih okrepiti zavedanje, da je znanje, pridobljeno v procesu izobraževanja, najtrdnejši dejavnik kulturnega, gospodarskega in socialnega razvoja.

Programska dejavnost Šole za ravnatelje

V programskem obdobju 2014–2020 izvajamo več domačih in mednarodnih projektov, katerih rezultati bodo pomembno vplivali na kakovost vodenja slovenskih vrtcev in šol.

S programom Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij si želimo skupaj z vami razviti in preizkusiti model celovite podpore ravnateljem na področju pedagoškega vodenja in poslovodenja, distribuiranega vodenja in vodenja kariere ravnateljev. Prepričani smo, da lahko le z dobro organizirano podporo ravnateljem v obliki svetovanja, ciljnega usposabljanja, spremljanja dela, mreženja in povezovanja, ki je sestavni del nacionalnega šolskega sistema, uresničujemo razvojne cilje in zagotovimo višjo kakovost vzgoje in izobraževanja.

Namen projekta Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga izvajamo štirje nacionalni javni zavodi, je opredeliti skupni koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih zavodov, koncept, ki temelji na samoevalvaciji, posredno pa gre za evalvacijo kakovosti na ravni izobraževalnega sistema oziroma na nacionalni ravni.

Prav tako skupaj z drugimi nacionalnimi javnimi zavodi uresničujemo obsežen program Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega javnega zavoda, v okviru katerega bomo v dveh letih pripravili krajše in daljše programe usposabljanja, številne strokovne posvete in srečanja, na katerih bomo obravnavali podjetništvo, inovativno poučevanje, razvoj kakovosti, karierno orientacijo, vseživljenjsko učenje, vodenje vzgojno-izobraževalnih zavodov in druge teme.    

Programska, organizacijska in razvojna dejavnost Šole za ravnatelje izhaja iz domačih in tujih strokovnih spoznanj in sodobnih praktičnih izkušenj ter v vseh pogledih sledi potrebam ravnateljic in ravnateljev, ki niso zgolj uporabniki znanj in drugih storitev, temveč dejavni sooblikovalci naše skupne dejavnosti.

Piše: dr. Vladimir Korošec, direktor Šole za ravnatelje