PRIMERI DOBRE PRAKSE

Oranžno kadrovanje

TNT Express Worldwide distribucija, d.o.o. (TNT Express) je del mednarodnega transportnega podjetja TNT Express N.V. s sedežem v Hoopdorfu – v Amsterdamu na Nizozemskem. Podjetje je eno od vodilnih evropskih in svetovnih podjetij za dostavo in prevzem pošiljk, ekspresnih in logističnih storitev, tako v domačem kot mednarodnem cestnem in zračnem prometu.

TNT Express d.o.o. v Sloveniji obeležuje 10 let delovanja in zaposluje 98 delavcev. Podjetje ima močne vrednote, ki se odražajo tudi v skrbi do zaposlenih. S Štefanom Gostičem, direktorjem kadrovskega sektorja, smo govorili o aktivnostih in projektih, ki jih TNT Express izvaja na področju kadrovanja in s tem dosega odlične rezultate zavzetosti in motiviranosti svojih delavcev.

Vizija, poslanstvo in vrednote … so ljudje

»V našem podjetju pojmujemo uspeh skozi zaposlene delavce, zato podjetja ne vidimo zgolj imaginarno kot pravno osebo oz. umetno tvorbo, temveč kot skupino povezanih in zavzetih zaposlenih delavcev - TNT, THE PEOPLE NETWORK!« na naše vprašanje o tem, kakšna je kadrovska politika podjetja odgovarja Štefan Gostič in nadaljuje: »Glede na dejstvo, da smo tipična storitvena organizacija, je naš uspeh v marsičem odvisen od odnosa zaposlenih delavcev do dela in naših strank, torej od njihove zavzetosti. Zato je osnovni del našega poslovnega modela tudi nenehno vlaganje v razvoj ljudi.«

V podjetju imajo vzpostavljen sistemski način komunikacije med posameznimi oddelki in sektorji. »Izmenjava informacij in znanja ter medsebojna pomoč je odvisna od pomembnosti aktualne problematike ter pripravljenosti posameznih vodij in delavcev za skupno sodelovanje oz. medsebojno pomoč,« nam razloži Gostič. Dodaja še, da po potrebi izvajajo tudi posamezne, v naprej ne načrtovane oblike sodelovanja in povezave med oddelki, bodisi med posamezniki iz posameznih sektorjev, v kolikor se pokaže potreba po skupnem reševanju določenih izzivov.

Formalne oblike medsektorskega sodelovanja in komuniciranja

Klasično prakso, katere del je na primer kolegij vodstva, interno glasilo, komisija za pritožbe, kreditni odbor itd., so pri TNT nadgradili s posebnimi koncepti oz. orodji za medsektorsko delovanje v podjetju in tako omogočili skupen prostor za učenje in izmenjavo znanj.

 • Uvajalni trening (Induction training)

Je namenjen organiziranemu in sistemskemu načinu uvajanja novo zaposlenih delavcev ali takšnih, ki so bili odsotni dalj časa zaradi bolniškega oz. porodniškega dopusta. S pomočjo uvajalnega treninga zaposleni lažje osvežijo svoje znanje in absorbirajo nove informacije.

 • Forum vodij

Je posvetovalno telo, sestavlja pa ga stalna delovna skupina, ki je organizirana z namenom sprejemanja strokovnih predlogov za dvig učinkovitosti podjetja in reševanja aktualne problematike.

 • Komisija za priznanja

Vodi jo kadrovski direktor, njen namen pa je prepoznati tiste posameznike, ki so pri svojem delu še posebej požrtvovalni in jih tudi temu primerno nagraditi.

 • Petkova srečanja (Friday Gathering)

Petki so med drugim v podjetju rezervirani tudi za druženje. Na srečanju vodstvo podjetja delavce seznani s poslovanjem podjetja, skupen čas pa je namenjen tudi raznovrstnim praznovanjem, podelitvam internih priznanj, kot je npr. »delavec četrtletja« itd.

Projekt GO&SEE! - POJDI IN POGLEJ!

Svojevrsten projekt Pojdi in poglej, ki ga izvajajo v podjetju TNT Express, je namenjen krepitvi medsebojnega sodelovanja in komunikacije v podjetju. Gre za obliko medsebojnega spoznavanja sodelavcev in ideja, ki stoji za projektom je preprosta. »Osnovni princip pri tem je: če poznam sodelavca kot osebnost in njegovo delo, ga spoštujem; in če ga spoštujem, mu tudi pomagam, ko potrebuje pomoč,« nam razloži Gostič.

Razvojne, procesne in projektne aktivnosti

Medsektorsko sodelovanje pa so v podjetju dvignili še na višjo raven in oblikovali t. i. razvojne, procesne in projektne aktivnosti.

Razvojne aktivnosti

V sklopu razvojnih aktivnosti izvajajo različne delavnice, coachinge, skupna druženja, srečanja, dogodki, ipd.

 • Spodbujanje timskega dela.

Teambuilding delavnice udeležencev iz različnih sektorjev.

 • Spodbujanje ustvarjalnosti

Vsak zaposleni lahko določen odstotek delovnega časa porabi za delo na projektu/drugem oddelku oz. sektorju.

 • Učinkovito komuniciranje in interna promocija oddelkov

Zaposleni in vodilni delavci se enkrat na mesec zberejo na neformalnem klepetu ob hrani in pijači, kjer prosto razpravljajo in se družijo - ustvarijo t. i. Fun Room, ki je namenjen sprostitvi.

 • Trije obvezni dogodki za zaposlene na leto

TNT poletni piknik, Božičkovanje in TNT tematska novoletna zabava.

 • TNT Klub

Prirejanje tematskih srečanj, sestankov, rekreacije, izletov ipd.

 • Vzpodbujanje družbene odgovornosti

Po vzoru Microsofta delavci glede na presežene delovne ure dobijo en prosti dan, ki ga lahko skupaj s sodelavci porabijo za dober namen – npr. za delo v dobrodelni organizaciji.

 • Dan odprtih vrat podjetja TNT Express

Zaposleni kolegom in sodelavcem predstavljajo svoje delo, povabijo družinske člane, poslovne partnerje in druge deležnike.

Procesne aktivnosti

V procesne aktivnosti spadajo aktivnosti, ki so sistemsko oblikovane in jih vodi kadrovski sektor.

 • Rotacija oz. kroženje delavcev po posameznih delovnih mestih v podjetju

Kroženje se izvaja v okviru procesa uvajanja na delo in je obvezno za nove zaposlene. Kroženje po različnih delovnih mestih po vseh sektorjih je omogočeno perspektivnim kadrom, ki kažejo ključen potencial. Kroženje po različnih delovnih mestih po vseh sektorjih se izvaja za vse delavce, z namenom medsebojnega spoznavanja, spoznavanja delovnega področja, reševanja težav, problematike ipd.

 • Uvedba mentorstva in coachinga v podjetju

Usposobljeni mentorji in coachi vodijo in usposabljajo zaposlene ter jih spremljajo na delovnem mestu.

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti vključujejo posamezne skupne strateške in operativne projekte znotraj podjetja.

 • Stalni mešani projektni timi izvajajo interne projekte, vsako projektno ekipo pa obvezno zastopajo člani vsakega sektorja.
 • Medsektorski timi so formirani z namenom izboljšanja interne medsektorske komunikacije, procesov, odnosov, produktov itd.
 • Širjenje družbene odgovornosti - delo oz. vključevanje delavcev v zunanje projekte, kjer delavci TNT Express sodelujejo na projektih ali natečajih, ki jih razpisujejo na primer pri raznih državnih organih, zbornicah, zvezah, društvih, časopisnih hišah, fakultetah itd.

Centralno podjetje TNT Express N. V. s pomočjo standarda IIP - Investors in People (vlagatelji v ljudi, op. p.) neodvisno preverja zavzetost in motiviranost zaposlenih v svojih podružnicah. Standard je poslovno orodje za dvig učinkovitosti družbe s pomočjo vlaganja v razvoj zaposlenih delavcev. To orodje pomaga družbi, da poveča svojo učinkovitost oz. napredek in doseže svoje cilje s pomočjo ustreznega vodenja in razvoja delavcev. Iz poročila IIP, ki je bilo narejeno maja 2014, je razvidno, da so zaposleni v TNT Express Slovenija izjemno zavzeti, lojalni in motivirani.  

»Rezultate dosegamo z vsakodnevnim uresničevanjem pridobljenega priznanega standarda IIP. Standard vsebuje tri temeljne principe, ki jih mora podjetje upoštevati (načrtuj, izvajaj, preverjaj) ter 39 različnih kazalnikov, ki jih mora podjetje vpeljati v svoje delovanje,« razlaga Gostič in dodaja: »vlagati v ljudi je nedvomno donosna investicija, saj ROI znaša 1.83, kar pomeni, da se vsak vloženi evro v delavca, povrne skoraj za 100 %.«

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič,  odgovorna urednica