STROKOVNO

Zakonodaja se je na področju izvršilnih postopkov v zadnjem desetletju bistveno izboljšala. Ko govorimo o osebnih stečajih, govorimo o majhnem številu dejansko prezadolženih posameznikov, ki nikakor niso sposobni poravnati svojih terjatev.

Razumeti je treba, da tukaj ne gre za učinkovitost mehanizmov v izvršilnih postopkih, ampak da nezmožnost poplačila izhaja iz dejanskega stanja.

Življenje dolžnikov v Sloveniji je izredno težko. Na eni strani imajo blokirane račune, izvršbe na plačo, prodaja se njihovo premoženje, upniki jih izterjujejo pisno in telefonsko, hkrati pa doživljajo tudi nenehen pritisk izvršiteljev, ki se ne izvaja samo na dolžnika, temveč tudi na družinske člane.

Upniki imajo pravico, da s plačili v prvi fazi poknjižijo obresti in stroške. 

Tako se velikokrat pripreti, da se kljub rednim plačilom dolžnika in rednim odtegljajem od plače, glavnica terjatev sploh ne zmanjša. Takšni dolžniki se skupaj s svojimi družinami znajdejo v zelo težkih finančnih, čustvenih in socialnih okoliščinah.

Dolžniki ne vidijo rešitve iz dane situacije in zanje je institut osebnega stečaja ključen, da se jim omogoči neka oblika finančne in socialne rehabilitacije ter posledično možnost za novo življenje brez dolgov.

Posameznike, ki se odločajo za osebni stečaj, lahko okvirno razdelimo v 3 večje skupine

Prvi so nekdanji podjetniki, ki so zaradi gospodarske krize ali upada prometa zapadli v velike dolgove. Večina jih je prenehala z dejavnostjo, dolgovi pa so ostali.

Drugi so začasno brezposelne osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi stečajev podjetij ali drugih objektivnih okoliščin. Le-ti so z izgubo zaposlitve izgubili tudi možnost plačevanja rednih obveznosti. Z vlaganjem izvršb s strani upnikov so se dolgovi bistveno povečali, zapadli so jim krediti in obračunavajo se jim izredno visoke zakonske zamudne obresti. Takšni posamezniki tudi v primeru ponovne zaposlitve svojih obveznosti niso več sposobni poravnavati. Ob ponovni zaposlitvi imajo blokirane račune in izvršbe na plačo. Pogosto ti odtegljaji ne pokrivajo niti stroškov in obresti, zato se dolgovi samo povečujejo.

Tretja skupina ljudi, s katerimi se vedno pogosteje srečujemo, so upokojenci. To so osebe, ki so invalidsko, predčasno ali redno upokojene, njihovi prihodki pa so sedaj tako nizki, da niso več sposobni poravnavati obveznosti, ki so nastale v času zaposlitve. Od teh ljudi je nesmiselno pričakovati, da bodo še kdaj v življenju sposobni povečati svoje prihodke in odplačati svoje dolgove. Kot družba moramo sprejeti, da bodo primeri prezadolženih posameznikov vedno obstajali. Institut osebnega stečaja je ključen za njihovo finančno rehabilitacijo.

Preizkusno obdobje

Stečajnemu dolžniku sodišče določi preizkusno obdobje, ki lahko traja najmanj dve in največ pet let. Za odpust obveznosti je ključno, da se stečajni dolžnik v tem času drži določenih zakonskih omejitev.

Pomembno je, da je zaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot aktiven iskalec zaposlitve in da se ne zadolžuje. V času preizkusnega obdobja se ne more odpovedati dediščini, ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, kakor tudi ne sme podajati neresničnih podatkov FURS-u. Vse premoženje dolžnika in prihodki, ki presegajo zakonske, pa so v času stečaja namenjeni poplačilu upnikov v stečajnem postopku. 

Kljub temu, da je stečajni postopek opredeljen, se vsak primer osebnega stečaja obravnava individualno, glede na pogoje in možnosti, ki jih predvidevajo okoliščine. 

Strokovnjaki s področja osebnih stečajev vam bodo svetovali glede na vaš konkretni primer in vam tako omogočili, da postopek speljete brez dodatnega stresa in nepotrebnih zapletov. 

Za začetek pa lahko odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z osebnimi stečaji, najdete na spletni strani: www.osebnistecaj.si.

PIŠE: Primož Punčuh, svetovalec za osebne stečaje